Stanovy E.A.

I. všeobecná ustanovení

1. EXPEDICE APALUCHA, z.s., (dále jen „sdružení“)  je dobrovolným sdružením fyzických osob, kteří provozují, zajímají se o individuální cestování a informace o cestování, založeným jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č.83/1990 Sb.
2. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy členů sdružení, ostatních občanů, dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti, nárok na informace  a podmínky pro jejich uplatnění v životě společnosti spojené s individuelním cestováním.
3. Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci, správy a jiných organizací. K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s organy samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.


II. název a sídlo

Název:     EXPEDICE APALUCHA, z.s.
Sídlo:       Na Homolce 99
                273 09 Kladno 7 – Švermov


III. cíle činnosti sdružení

1. Hlavním cílem činnosti sdružení je především uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích  a cestovatelských zájmů členů sdružení.
        Ke splnění těchto základních cílů Sdružení zejména:
– Zapojování členů  sdružení do výše uvedených zájmů.
– Zmapování problematiky cestování, dostupnosti a informací.
– Rozvíjení mezinárodní zájmové spolupráce členů sdružení.
– Cestování a poznávání členů sdružení.


IV. členství

1. Sdružení rozeznává 2 druhy členství:
a) Řádné – řádným členem se může stát každý občan ČR
b) Mimořádné – mimořádným členem se může stát cizí státní příslušník.
2. Členství je dobrovolné
3. Člen může být členem i jiných sdružení, spolků a společností.
4. Členství vzniká přijetím přihlášky a schválení výborem sdružení.
5. Členství ve sdružení zaniká:
         a)  na základě písemné žádosti doručené výboru sdružení.
         b) vyloučení člena pro neplnění povinností vyplývající ze stanov sdružení či porušování dobrých mravů v činnostech souvisejících s občanským sdružením. V tomto případě rozhoduje o zániku členství výbor sdružení.
         c)  úmrtím člena


V. Práva a povinnosti členů

1. Práva:
a) zúčastnit se všech akcí pořádaných sdružením dle stanovených podmínek
b) volit a být volen do orgánů sdružení platí pouze pro řádné členy
c) podílet se svými názory a připomínkami na obsahu činnosti sdružení .
2. Povinnosti:
a) dbát na dobré jméno sdružení .
b) dodržovat stanovy sdružení
c) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
d) svědomitě plnit funkce v orgánech sdružení
e) každý člen sdružení platí členský příspěvek stanovený Valnou hromadou.


VI. Orgány občanského sdružení

1. Valná hromada
2. Výbor sdružení
3. Kontrolní komise
ad 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji řádní členové. Je usnášeníschopná, jestliže se v určeném čase sejde nadpoloviční většina řádných členů.
Valná hromada volí výbor sdružení a schvaluje roční uzávěrku hospodaření a volí kontrolní komisi. Valná hromada schvaluje stanovy a všechny změny stanov.
Výbor svolává valnou hromadu nejméně 1x za 2 roky.
Valná hromada se sejde vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny členské základny. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor.
ad 2) Výbor je volen na valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
Výbor tvoří  řádní členové sdružení. Schází se podle potřeby a projednává veškeré záležitosti sdružení, které nejsou vyhrazeny valné hromadě, a rozhoduje o nich.
Výbor občanského sdružení volí ze svého středu předsedu a hospodáře občanského sdružení.
Statutárním orgánem je Výbor sdružení, který jedná prostřednictvím  PŘEDSEDY . Předseda jedná za sdružení ve všech věcech a to samostatně.
ad 3) Kontrolní komise je volena na valné hromadě a jejím hlavním úkolem je kontrola výsledků hospodaření a dodržování stanov.
Členové komise nemohou být členy výboru.


VII. Zánik sdružení

1) Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením a to rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných členů valné hromady
2) Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy
3) Při zániku sdružení jmenuje valná hromada likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne valná hromada o jeho rozdělení.


VIII. Hospodaření

1. Sdružení je nezávislá právnická osoba, která získává prostředky na svou činnost z finančních příspěvků, darů jiných fyzických či právnických osob a výnosů akcí. Výdaje jsou určeny zejména na materiální,  finanční provoz a náklady spojené s organizační strukturou Sdružení
2. Hospodaření sdružení vede účetní sdružení v souladu s obecně závaznými předpisy. Povinností účetní je pravidelně informovat výbor o stavu hospodaření.
3. Hospodaření je jednou ročně předkládáno kontrolní komisi ke kontrole.
4. Kontrolní komise předkládá Výboru sdružení  zprávu o hospodaření.
5. O všech nabytých finančních prostředcích je vedena přesná evidence a výsledky hospodaření jsou předkládány ke schválení Výboru sdružení.


IX.  Závěrečné ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny Přípravným výborem sdružení – EXPEDICE APALUCHA, z.s. a nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR. Tímto dnem také vzniká  EXPEDICE APALUCHA, z.s.


Bankovní spojení:

Banka: Fio banka a.s.
Číslo účtu:  2100462762 / 2010  vedené je v Kč
IBAN         CZ2520100000002100462792
BIC kód     FIOBCZPPXXX