Úřady České republiky v zahraničí

Konzulat

Úřady České republiky v zahraničí

Objasnění funkcí velvyslanectví, generálních a honorárních konzulátů.

Velvyslanectví zastupují Českou republiku v přijímajícím státě. Zastupitelská mise ve své činnosti vychází z koncepce zahraniční politiky ČR. Zastupitelská mise zejména:

  • navazuje a rozvíjí styky a jedná se státními orgány, organizacemi, institucemi a představiteli veřejného života a s občany, jakož i s mezinárodními organizacemi a institucemi v přijímajícím státu
  • zajišťuje konzulární činnost v určeném konzulárním obvodu – to potřebujeme !!!
  • navrhuje a na pokyn ústředí připravuje a zabezpečuje návštěvy oficiálních představitelů ČR a přijímajícího státu a podílí se na jejich jednání
  • získává, zapracovává, hodnotí a zasílá MZV informace o vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní situaci přijímajícího státu se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k ČR
  • informuje MZV o činnosti hlavních informačních prostředků v přijímajícím státě se zaměřením na publicitu o ČR, hledá a využívá vhodné formy a prostředky k šíření informací a publicity o ČR
  • sleduje plnění mezinárodních smluv, kterými jsou ČR a přijímající stát vázány, a předkládá návrhy na smluvní nebo jinou úpravu vztahových otázek s přijímajícím státem
  • udržuje styky se společnostmi přátel ČR a s krajanskými organizacemi
  • spolupracuje s českými centry
  • napomáhá při navazování a rozvoji styků českých subjektů s partnery v přijímajícím státě
  • hospodaří s majetkem ČR v zahraničí, který jí byl svěřen.

Generální konzuláty zastupují Českou republiku v určitém teritoriu přijímajícího státu. V jeho čele stojí konzul, který zastupuje svou zemi mimo jiné i v oblasti obchodu, hospodářství a je pověřen vízovými, pasovými a přistěhovaleckými otázkami. Řeší každodení trable občanů české republiky v dané zemi, zejména pomoc v nouzi, víza a jiné zastupování. Politicky nemá žádný statut, čímž se liší od velvslaneczví.

Honorární konzuláty a honorární generální konzuláty mají podobné funkce jako generální konzuláty. Jsou však vedeny honorárními konzulárními úředníky, kteří nemají diplomatický statut a nejsou zaměstnanci MZV. Titul „honorární generální konzul“ je hodností vyšší úrovně než „honorární konzul“, funkce a pravomoci nicméně zůstávají stejné.

Nejdůležitější je pro cestovatele fakt, že můžeme žádat o pomoc na všech úřadeh!!!

A jak si počínat, pokud Česká republika nemá v dané zemi úřad?

     Jsme občané Evropské unie, kteří mají na území třetí země právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu od jiného členského úřadu, pokud se náš zastupitelský úřad na území třetí země nenachází. Alespoň k něčemu je EU dobré. Ale za předpokladu:

Musíme mít státní občanstí ČROcitli jsme se v nouzi a potřebujeme konzulární ochranu a pomocV zemi kde se nacházíme není diplomatické ani konzulární zastoupení České republiky